مشخصات فناوری/محصول تقاضا شده

عنوان فناوری/محصول تقاضا شده انتقال دانش فنی رادیو سوند دیجیتال
نام گروه تخصصی سایر
سقف سرمایه گذاری نامحدود
ویژگی ها و مشخصات رادیو سوند دیجیتال یک سامانه اندازه گیری پارامترهای جو فوقانی زمین است که به طور مرتب و در طی حداقل دو نوبت روز و شب در ده نقطه از کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد . این سامانه که توسط یک بالن هواشناسی حمل می شود مجهز به انواع سنسورهای سنجنده پارامترهای دما ، رطوبت ، فشار هوا و سمت و سرعت باد می باشد . با استفاده از یک فرستنده رادیویی داده ها اندازه گیری شده از سطح زمین تا ارتفاع 30 کیلومتری از سطح دریا را به ایستگاه دریافت ارسال می نماید.
مدت زمان انتظار برای خرید فناوری 1394
مدت زمان انتظار برای خرید فناوری 1394
سایر انتظارات متقاضی از موضوع موردنظر