انجین و موتور توسعه و تولید نرم افزارهای کامپیوتری

عنوان فناوری انجین و موتور توسعه و تولید نرم افزارهای کامپیوتری
نام گروه تخصصی برق و کامپیوتر
سطح بلوغ فناوری نمونه کارگاهی و فروش محصول
قیمت پیشنهادی فناوری 15000 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری این موتور قابلیت دوولوپ و تولید هر نرم افزار مورد درخواست مشتری را در زمان نسبتا کوتاه در حدود یک چهارم زمان دیگر تولیدکنندگان و قیمت نسبتا مناسبتر در حدود یک سوم قیمت های رقبا ، تولید می نماید. بنابراین با استفاده از این انجین شرکتهای نرم افزاری با سرعت بیشتر و قیمت تمام شده نسبتا کمتری (عملا حاشیه سود بیشتری) اقدام به تولید و ارائه نرم افزارهای مورد درخواست مشتریان خود بشوند.
مزایای فناوری زمان نسبتا کوتاه در حدود یکچهارم زمان دیگر تولیدکنندگان قیمت نسبتا مناسبتر در حدود یکسوم قیمت های رقبا نرم افزارها را تولید می نماید.
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • فروش مالکیت محصول
  • واگذاری انحصاری فناوری
  • واگذاری غیر انحصاری فناوری
  • مشارکت در سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک)
  • واگذاری فناوری به صورت ترکیبی از حق رویالتی (از فروش محصول) + حق لیسانس
  • سایر پیشنهادها