ساخت اولین نمونه دستگاه HFC

عنوان فناوری ساخت اولین نمونه دستگاه HFC
نام گروه تخصصی گیاهان دارویی
سطح بلوغ فناوری نمونه کارگاهی و فروش محصول
قیمت پیشنهادی فناوری 300 میلیون ریال
چکیده معرف فناوری عنوان کامل:طراحي، ساخت و ارزيابي عملکرد واحد آزمايشگاهي استخراج توسط حلال هاي هيدروفلوروكربنه ) HFC. استفاده ازهيدروفلوروكربن ها براي اولين بار در كشور براي استخراج اسانس هاي گياهي مورد استفاده قرار گرفت. اساس كار، به كارگيري يک چرخه سرماسازي است. گاز R134a به عنوان حلال انتخاب شد. اين گاز توسط كمپرسور تا فشار 5۱ bar فشرده شده و با گذشت از مبدل گرمايي، به مايع تبديل شده و در ظرف استخراج، از بستر گياه عبور داده ميشود. سپس در ظرف جداسازي منبسط شده، مواد استخراجي را رها ساخته و دوباره وارد كمپرسور 2 چرخه سرماسازي مي شود. دستگاه لازم براي انجام آزمايش ها، طراحي وساخته شد. براي ارزيابي كار دستگاه و بررسي پارامترهاي فرآيندي، استخراج بر دو گياه زيره سبز و دارچين صورت گرفت. از جمله مهمترين سازنده ها در زيره سبز، ماده كومين آلدئيد و در دارچين، ماده سينام آلدئيد به عنوان شاخص در نظر گرفته شدند. طراحي آزمايش توسط روش تاگوچي L9 صورت گرفت. سه عامل فشار استخراج از ۷ / 1 تا 5۱ اندازه ذرات از 9 / ۱ تا 5 mm و زمان از 60 تا 5۱۱ min بودند. بازده استخراج بر مبناي حجم اسانس استخراجي به 5۱ g وزن نمونه محاسبه شد. براي هر دو گياه، شرايط بهينه استخراج در فشار 5۱ bar ۱/ اندازه ذرات 9 mm و زمان 5۱۱ min تعيين شد. اسانس استخراجي در شرايط بهينه با روش تقطير با آب مقايسه شد. كروماتوگرام هاي حاصل از آناليز GC نشان دهنده بهبود اسانس استخراجي از نظر كيفيت نسبت به روش تقطير است
مزایای فناوری در حال حاضر محصول مشابهی در بازار ایران وجود ندارد
روش های پیشنهادی جهت فروش و انتقال فناوری
  • مشارکت در سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مشترک)